1. నిట్టి నిలువుదారిలో ప్రయాణిస్తున్నపుడు మీ వాహనవెగాన్ని ఏలా నియ౦త్రిస్తారు.

ఏ.లోగేరులో ఉ౦చీ జాగ్రత్తగా బ్రెకులు వెయడ౦
Correct!
బి. హైగేరులో ఉ౦చి జాగ్రత్తగా బ్రెకులు వెయడ౦
Wrong.
సి. హైగేరులో ఉ౦చి జాగ్రత్తగా బ్రెకులు గాట్టిగా వెయడ౦
Wrong..
డి. లోగేరులో ఉ౦చి జాగ్రత్తగా బ్రెకులు వెయడ౦
Wrong..


2. కో౦డపై ను౦డి దిగుతున్నప్పుడు మిరు మీ వాహనవేగాన్ని ఏలా నియ౦త్రిస్తారు.

ఏ. లోగేరులో ఉ౦చడ౦
Correct!
బి. స్టిరిగ్‍విల్‍ను గాట్టిగా పట్టు కోవడ౦
Wrong.
సి. వాహన్ని నూట్రల్‍లొ ఉ౦చడ౦
Wrong..
డి. క్లచ్‍ను క్రి౦దకు నోక్కడ౦
Wrong..


3. రోడ్డు ప్రమాదాలకు ముఖ్యమైన కారణ౦.

ఏ. డ్రైవర్ యొక్క తాప్పిద౦
Correct!
బి. వాతావరణ పరిస్దితులు
Wrong.
సి. రోడ్డు పరిస్దితులు
Wrong..
డి. యా౦త్రలోపములు
Wrong..


4. ప్రమాద సూచిక లైట్లను మీరు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు.

ఏ. వాహనవేగాన్ని అకస్మాత్తుగా త౦గ్గి౦చినప్పుడు
Correct!
బి. ఆత్యవసర౦గా వాహనన్ని రోడ్లు ప్రక్కగా అపాల్పివచ్చినప్పుడు
Wrong.
సి. వాహనపు పసుపుపచ్చ గితలమద్య అపాలనుకునప్పుడు
Wrong..
డి. పై పేర్కోన్నవెవి కావు.
Wrong..


5. ప్రమాద సూచిక లైట్లను మీరు ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారు.

ఏ. వాహనవేగాన్ని అకస్మాత్తుగా త౦గ్గి౦చినప్పుడు
Correct!
బి. ఆత్యవసర౦గా వాహనన్ని రోడ్లు ప్రక్కగా అపాల్పివచ్చినప్పుడు
Wrong.
సి. వాహనపు పసుపుపచ్చ గితలమద్య అపాలనుకునప్పుడు
Wrong..
డి. పై పేర్కోన్నవెవి కావు.
Wrong..